• វិទ្យុវ៉ាយបឺ

  FM94.5
 • វិទ្យុមង្គលសុវណ្ណ

  FM105.5
 • វិទ្យុវេទិកាតន្ត្រីសុទ្ឋ

  FM89
 • វិទ្យុស្ត្រី

  FM102
 • វិទ្យុជាតិកម្ពុជា

  FM105.70
 • វិទ្យុប្រជាជន

  FM91
 • វិទ្យុ គ.ជ.ប

  NEC
 • វិទ្យុសុមាលា

  FM99.3
 • វិទ្យុវត្ដភ្នំ

  FM105.70
 • វិទ្យុខ្មែរ FM90.50 MHz

  FM90.50
 • វិទ្យុសម្លេងជីវិតថ្មី

  FM89.5
 • វិទ្យុខេមរា

  FM91
 • វិទ្យុកម្សាន្ត

  FM99.30
 • វិទ្យុភ្នំសន្ទុក

  FM96.3
 • វិទ្យុដំបងគ្រញូង

  FM100

Regions

Win a Trip to Russia

Broadcast Your Radio

Follow Us

Vithyu on Facebook

Free Bet